Saturday, December 10, 2011

மஹாவாராஹி மந்திரம்!


அஸ்யஸ்ரீ மஹாவாராஹி மகா மந்திரஸ்ய
தரணீ வராஹ ரிஷி: பிரகதீ சந்த:
வாராஹி தேவதா.
க்லௌம் - பீஜம், ஐம் - சக்தி: ஹ்ரீம் - கீலகம்
ஓம் ஐம் க்லௌம் ஓம்

நமோ பகவதே வார்த்தாளி வார்த்தாளி அங்கு-ஹிருதயம் வாராஹி வாராஹி வராஹமுகி-வராகமுகி தர்ஜ-சிரஸே அந்தே அந்தினி நம: ருத்தே ருந்தனிநம:- மத்ய - சிகா ஜம்பே ஜம்பினிநம: மோஹே மோஹினி நம:- அனா-கவச ஸர்வதுஷ்ட ப்ரதுஷ்டாணாம் ஸர்வேஷாம் வாக் சித்த சக்ஷúர் முககதி ஜிஹ்வா ஸ்தம்பனம் குருகுரு - கனிஷ் - நேத் சீக்கிரம் வச்யம்-கரதல-அஸ்த்ராய பட்

ஜ்ம்க்லௌம்ட:ட:ட:ட: ஹும்பட் ஸ்வாஹா - இதி திக்பந்த:


ஸ்ரீ வாராஹி கவசம்

அஸ்ய ஸ்ரீ வாராஹீ கவசஸ்ய த்ரிலோசன ருஷி:
அனுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ வாராஹீ தேவதா
ஒளம் பீஜம் க்லௌம் சக்தி: ஸ்வாஹா
இதி கீலகம் மம ஸர்வ சத்ரு நாஸார்த்தே ஜயே விநியோக:

தியானம்

1. த்யாத்வேந்த்ர நீலவர்ணாபாம் சந்தர ஸூர்யாக்னி லோசனாம்
விதிவிஷ்ணு ஹரேந்த்ராதி மாத்ரு பைரவ ஸேவிதாம்

2. ஜ்வலன்மணி கனப்ரோக்த மகுடாமா விலம்பிதாம்
அஸ்த்ர சஸ்த்ராணி ஸர்வானி தத்தத் கார்யோசிதானிச

3 ஏதை ஸமஸ்தைர்வி விதம் பிப்ரதீம் முசலம் ஹலம்
பாத்வா ஹிம்ஸ்ரன் ஹி கவசம் புக்திமுக்திபலப்ரதம்

4. படேத்ரிஸ்ந்த்யம் ரக்ஷõர்த்தம் கோரஸத்ரு நிவ்ருத்திதம்
வார்தாளி மே சிர: பாது கோராஹி பாலமுக்தமம்

5. நேத்ரே வராஹவதனா பாதுகர்ணௌ ததாம்ஜனி
க்ராணம் மே ருந்தினீ பாது முகம் மே பாது ஜந்தினீ

6. பாது மே மோஹினீ ஜிஹ்வாம் ஸ்தம்பினீ கண்டமாதராத்
ஸ்கந்தௌ மே பஞ்சமீ பாது புஜௌ மஹிஷவாஹனா

7. ஸிம்ஹாரூடா கரௌ பாது குசௌ க்ருஷ்ண கிருதூஞ்சிதா
நாபிஞ் ச சங்கினீ பாது ப்ருஷ்டதே - சே - து - சக்ரிணீ

8. கட்கம் பாது ச கட்யாம் மே மேட்ரம் பாது ச பேதினி
குதம் மே க்ரோதினீ பாது ஜகனம் ஸ்தம்பினீ ததா

9. சண்டோசண்ட ஸோருயுகம் ஜானுனீ ஸத்ருமர்த்தினீ

10. ஜங்காத்வயம் பத்ரகாளீ மஹாகாளீ ச குல்பயோ:
பாதாத் யங்குலி பர்யந்தம் பாதுசோன்மத்த பைரவி

11. ஸர்வாங்கம் மே ஸதா பாது கால ஸங்கர்ஷணீ ததா
யுக்தாயுக்தா ஸ்திதம் நித்யம் ஸர்வ பாபா ப்ரமுச்யதே

12. ஸர்வே ஸமர்த்ய ஸம்யுக்தம் பக்தரக்ஷண தத்பரம்
ஸமஸ்த தேவதா ஸர்வம் ஸவ்யம் விஷ்ணோல்க புரார்த்தனே

13. ஸர்வ ஸத்ரு விநாஸாய ஸூலினா நிர்மதம் புரா
ஸர்வ பக்த ஜனாஸ்ரித்ய ஸர்வ வித்வேஷ ஸம்ஹதி:

14. வராஹீ கவசம் நித்யம் த்ரி ஸந்த்யம் ய: படேந்நர:
ததாவிதம் பூதகணா ந ஸ்ப்ருஸம்தி கதாசன

15. அபத ஸத்ரு சோராதி க்ரஹா தோஷாஸ்ச சம்பவா:
மாதா புத்ரம் யதா வத்ஸம் தேனு: பக்ஷ்மேவ லோசனம்

16. ததாங்கமேவ வாராஹி ரக்ஷõரக்ஷதி ஸர்வதா
இதி ஸ்ரீ வாராஹீ கவச ஸ்தோத்ரம்ஸ்ரீ வாராஹி பன்னிரு நாமாக்கள்


பஞ்சமீ, தண்டநாதா, ஸங்கேதா, ஸமேஸ்வரீ, ஸமய ஸங்கேதா, வாராஹீ, போத்ரிணீ, ஸிவா, வார்த்தாளீ, மஹா ஸேநா, ஆஜ்ஞாசக்ரேஸ்வரீ, அரிக்நீ.

(இந்தப் பன்னிரண்டு நாமாக்களை மனனம் செய்வோர் ஸகல ஆபத்துக்களிலிருந்தும் ரக்க்ஷிக்கப்படுவார்.)